Lĩnh vực hoạt động VIDEO CLIP

CỔ PHIẾU

Công ty cổ phần DIC số 4

Mã CK: DC4

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Giá thị trường: 10.000 VNĐ

DC4 : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016
(19/03/2016)
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2016
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2016
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu : 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian họp: 8 giờ Thứ Bảy, ngày 23/04/2016.
- Địa điểm tổ chức họp: Tại hội trường lớn khách sạn Cap Saint Jacques, Số 169 Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Nội dung họp: * Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015.
* Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
* Báo cáo của Ban kiểm soát.
* Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015.
* Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
* Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
* Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
* Các nội dung khác liên quan.
In trang Trang trước Lên trên
Các tin khác
Công ty cổ phần DIC số 4 trúng thầu thi công 2 công trình mới tại Bà Rịa Vũng Tàu. (14/08/2018)
Công ty cổ phần DIC Số 4 chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (29/06/2018)
Công ty cổ phần DIC Số 4 tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2018 (29/06/2018)
DC4 Thông báo chốt danh sách cổ đông tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 (24/04/2018)
DC4 : Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch SXKD năm 2018 để trình đại hội cổ đông 2018 (24/04/2018)
DC4 : Hoàn thành tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng (24/04/2018)
Thông báo chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016, Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH, Phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu (22/11/2017)
Công ty cổ phần DIC Số 4 thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (22/11/2017)
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (09/03/2017)
DC4 : Lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng 71,3% so với năm 2015 (09/03/2017)
 «« «  1 2 3 4 5 6 7 8 9  » »» 
.