Lĩnh vực hoạt động VIDEO CLIP

CỔ PHIẾU

Công ty cổ phần DIC số 4

Mã CK: DC4

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Giá thị trường: 10.000 VNĐ

DC4 : Lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng 71,3% so với năm 2015
(09/03/2017)
HĐQT Công ty cổ phần DIC số 4 vừa tổ chức phiên họp thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 trong đó Lợi nhuận sau thuế đạt 6,825 tỷ đồng, bằng 103,4% kế hoạch và tăng 71,3% so với năm 2015.

Tổng doanh thu năm 2016 là 219,6 tỷ đồng bằng 86,5% so với thực hiện năm 2015. Doanh thu năm 2016 thấp hơn năm 2015 là do một số dự án lớn như Chung cư Gateway dãn tiến độ sang năm 2017.

HĐQT thông qua mức chia cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2016 là 10% để trình tại ĐHCĐ 2017.

HĐQT cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau :

+ Giá trị tổng sản lượng : 400 tỷ đồng, tăng 35,6% so với thực hiện năm 2016.
+ Tổng doanh thu : 310 tỷ đồng, tăng 41,2% so với năm 2016.
+ Lợi nhuận trước thuế : 11 tỷ đồng, tăng trưởng 25,6 % so với năm 2016.
+ Lợi nhuận sau thuế : 8,5 tỷ đồng, tăng trưởng 24,5 % so với năm 2016.
+ Chia cổ tức cho cổ đông : từ 5÷10%/vốn điều lệ.
In trang Trang trước Lên trên
Các tin khác
.