Lĩnh vực hoạt động VIDEO CLIP

CỔ PHIẾU

Công ty cổ phần DIC số 4

Mã CK: DC4

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Giá thị trường: 12.000 VNĐ

Công ty cổ phần DIC Số 4 tổ chức thành công Đại hội cổ đông năm 2018
(29/06/2018)
Sáng ngày 17/6/2018 Công ty cổ phần DIC Số 4 đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại K/s DIC Star Vũng Tàu. Đại hội đã thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, BKS và Ban điều hành trong đó thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 trong đó : Giá trị tổng sản lượng : 450 tỷ đồng bằng 134% so với năm 2017; Doanh thu : 400 tỷ đồng bằng 157,5 % so với năm 2017; Lợi nhuận sau thuế : 12,5 tỷ đồng bằng 178,6 % so với năm 2017; Chia cổ tức cho cổ đông : từ 7÷10%/vốn điều lệ. Đại hội đã bầu HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023) gồm các Ông: Lê Đình Thắng (CT.HĐQT), Ông Nguyễn Văn Đa, Bà Hoàng Thị Hà, Ông Võ Việt Trung và Ông Trần Gia Phúc.
In trang Trang trước Lên trên
Các tin khác
.