Lĩnh vực hoạt động VIDEO CLIP

CỔ PHIẾU

Công ty cổ phần DIC số 4

Mã CK: DC4

Mệnh giá: 10.000 VNĐ

Giá thị trường: 12.000 VNĐ

Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
(22/06/2010)
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

THÔNG BÁO

Về việc : Mời tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần DIC số 4

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần DIC số 4 trân trọng kính mời quý cổ đông tới dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 cụ thể như sau :

1. Thời gian họp : 8h 00 ngày 15 tháng 5 năm 2010.

2. Địa điểm tổ chức : tại hội trường lớn khách sạn Vũng Tàu (Cap Saint Jacques) số 169

Thùy Vân - phường 8 - TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Nội dung chương trình đại hội :

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009.

- Báo cáo của kết quả hoạt động SXKD năm 2009 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh

doanh năm 2010.

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2009.

- Thông qua sửa đổi điều lệ công ty.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2010.

- Và các nội dung khác liên quan.

4. Điều kiện tham dự : Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 21/4/2010

- Nếu ủy quyền quý cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền về Công ty theo đường bưu điện

hoặc Fax theo số : 0643.585.070 chậm nhất là ngày 12/5/2010.

5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên đăng tải tại website : www.dic4.vn

6. Cổ đông đăng ký tham dự theo số ĐT : 0988862185 (gặp cô Hải Yến)

Trân trọng kính mời !

                                                                                 T/M.HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN DIC SỐ 4                       
                                                                                                         Chủ tịch HĐQT

                                                                                                                 (đã ký)

                                                                                                             Bùi Văn Chỉ

In trang Trang trước Lên trên
Các tin khác
.